Ouderhulp in schoolVoor het organiseren van diverse activiteiten heeft de Krulder een geweldige ouderraad. Per activiteit kunnen ouders vooraf inschrijven. Ouderhulp is nodig bij de Kinderboekenweek, het sinterklaas-, kerst- en paasfeest, de Koningsspelen en het Open Podium. Bent u geïnteresseerd om een bijdrage te leveren aan de activiteiten van de school? Spreek dan de groepsleerkracht van uw kind aan of loop eens binnen bij directeur Maurice Wiering.
 

MedezeggenschapsRaad (MR)

 
De MR praat mee over alles wat met de school te maken heeft. Ouders èn personeel kunnen via de MR invloed uitoefenen op het beleid van de school. Elke school is verplicht om een MR te hebben op grond van de "Wet Medezeggenschap Onderwijs". Alle regels, rechten en plichten staan beschreven in een reglement, opgesteld door het bestuur.
Zo schrijft het MR-reglement voor dat er evenveel ouders als leerkrachten in de MR moeten zitten en dat verkiezingen moeten plaatsvinden als er meer kandidaten zijn dan beschikbare plaatsen. De leden hebben zitting voor een periode van twee jaar en mogen zich opnieuw verkiesbaar stellen. De belangrijkste gesprekspartner van de MR is de schooldirecteur.
 

Rechten

Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de MR. Zowel de vertegenwoordigers van de ouders als die van het personeel mogen instemmen over zaken die voor hen van belang zijn. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement. Ouders hebben ook instemmingsrecht over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage. De raad mag ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het schoolbestuur.
 

Adviseren

Soms moeten het schoolbestuur en de directie de MR vooraf in de gelegenheid stellen advies uit te brengen over hun plannen met de school. Bijvoorbeeld als het gaat over fusieplannen, de organisatie van de school, het aanstellings- en ontslagbeleid van personeel, de vakantieregeling en bouwkundige zaken. Het schoolbestuur moet serieus reageren op ieder advies dat de MR geeft, maar hoeft deze niet over te nemen.
 

Praktijk

Bij de Krulder vergadert de MR naar behoefte, meestal zo’n zes keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar. Aan het begin van het schooljaar (oktober/november) brengt de MR een jaarverslag uit. Wilt u als ouder iets in de MR-vergadering aan de orde laten komen, dan kunt u dit doorgeven aan één van de leden. De Krulder streeft naar een bezetting van twee ouders en twee personeelsleden, maar het lukt niet altijd dit te realiseren, omdat De Krulder een kleine school is. Onderaan deze pagina staat een overzicht met de huidige bezetting.
 
De Krulder maakt deel uit van een stichting waarin alle openbare basischolen uit de Duin- en Bollenstreek zijn ondergebracht. Op dit overkoepelende niveau is sprake van gemeenschappelijke medezeggenschap. Eén lid van onze MR vertegenwoordigt De Krulder in deze Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR) van alle openbare scholen uit de Duin- en Bollenstreek.
 

Meer informatie

Meer informatie over de medezeggenschapsraad in het onderwijs vindt u in de Onderwijsgids voor het primair onderwijs.
De notulen kunt u hier vinden.